Лазерно маркиране на метал

На 16.01.2014г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO003-2.3.02-0193 „Повишаване енергийната ефективност в "КиК СПОРТ" ЕООД" между
"КиК СПОРТ" ЕООД и МИЕ по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” по ОП "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 г.
Договорът е със срок от 4 (четири) месеца.
В резултат от изпълнението му бяха закупени: 
Лазерна машина за рязане и гравиране и LED осветители
Реализирания проект, с помощта на МИЕ, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.
От 04.04.2014г. Екипът ни вече разполага с Trotec Speedy 300 Flexx.
Този модел разполага едновреммно с два източника на лъча - CO2 и Fiber, което позволява на практика гравиране на абсолютно всички видове повърхности. Работното поле на машината е с размер от 726х432мм.
За цена за гравиране моля, изпратете запитване на sales@kk-bg.com или се свържете с наш представител.